De zorgvrager centraal stellen en ‘samen beter’ zijn belangrijke speerpunten binnen Spectrum Medisch Centrum in Meppel. Door mensen diabeteszorg te geven volgens het Centering-model, in een groep met acht tot tien anderen met diabetes, breng je dat echt in de praktijk. Eind 2019 zijn tien zorgverleners geschoold in CenteringDiabetes. In 2020 werd gestart met diabeteszorg op basis van het Centering-model.

Diabeteszorg op basis van het Centering-model

In zes bijeenkomsten krijgen mensen met diabetes meer kennis van en grip op hun eigen gezondheid. Ze vinden daarbij ondersteuning bij elkaar. Niet langer top down, want patiënten krijgen een actieve rol in het zorgproces. Door koppeling van de vereiste medische zorg aan deze vorm van voorlichting, educatie, en het uitwisselen van ervaringen krijg je een compleet zorgprogramma zonder extra kosten.

Trainingmateriaal voor zorgverleners die CenteringDiabetes aanbieden.

De pilot

Middels de pilot CenteringDiabetes is de haalbaarheid en toepasbaarheid van zorgverlening volgens het Centering-model bij patiënten met diabetes mellitus type 2 onderzocht. Dit gebeurde op basis van kwalitatief onderzoek: in een casestudie werden de ervaringen van patiënten met diabetes mellitus type 2 met CenteringDiabetes in kaart gebracht, evenals de invloed van dit model op het gezondheidsgedrag van deze patiënten.

“Als ik tien jaar geleden wist wat ik nu tijdens de bijeenkomsten allemaal geleerd heb, was het nooit zo ver gekomen met mijn diabetes.”

Resultaten

Uit de analyse van de interviews met zowel deelnemers (patiënten) als professionals die de groepen begeleiden komen vier kernthema’s naar voren:

  • de toegankelijkheid van CenteringDiabetes
  • het creëren van ziekte-inzicht
  • het positieve effect van lotgenotencontact
  • het positieve effect op gedragsverandering

Poster Diabeteszorg binnen-de-huisartsenpraktijk

Conclusie

Het Centering-model is een succesvolle en efficiënte manier van zorgverlening binnen de huisartsenpraktijk bij patiënten met diabetes mellitus type 2. Het bevordert zelfmanagement en empowerment van patiënten en leidt tot aanpassing van de leefstijl, meer controle op het ziekteverloop en betere therapietrouw. Wel moet er ruimte blijven voor individuele contactmomenten met de zorgprofessional. Kwantitatief vervolgonderzoek kan inzicht geven in de klinische waarde van CenteringDiabetes.

Vanwege het succes van de pilot blijft Spectrum Medisch Centrum CenteringDiabetes aanbieden.