Stichting Centering doet er alles aan om opdrachtgevers en deelnemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat er een klacht ontstaat of dat er suggesties zijn voor verbetering. Als dat zo is, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op de klacht reageren. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Stichting Centering Nederland streeft ernaar om tot een oplossing te komen, die overeenstemt met de waarden en criteria van beide partijen en waar beide partijen vrede mee hebben.

Als er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen de opdrachtgever en Stichting Centering Nederland, dan zullen wij trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Leeuwarden. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Stichting Centering Nederland: via info@centeringhealthcare.nl of 085-0601601

De klachtenprocedure

Als u tijdens de training een klacht heeft, kunt u in eerste instantie uw klacht uiten bij de trainer of de bureaumedewerker met wie u contact heeft over de training. Zij zullen hun uiterste best doen de klacht naar tevredenheid op te lossen. Indien uw klacht niet voldoende ter plaatse is opgelost, kunt u de klachtenprocedure opstarten:

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail naar info@centeringzorg.nl of per brief naar het postadres van Stichting Centering Nederland en worden gericht aan mevrouw K. Bosman.

Het bericht dient de volgende informatie te bevatten:

  • Waarop heeft de klacht betrekking (op welk product, dienst of medewerker);
  • Een korte beschrijving van de klacht;
  • De datum waarop een eventueel voorval heeft plaatsgevonden.

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarna een dossier wordt geopend. U ontvangt binnen vier weken een inhoudelijke reactie met voorstel voor oplossing van de klacht. Indien u akkoord gaat met de inhoud daarvan, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.
Gaat u niet akkoord, dan volgt een periode van maximaal 8 weken van bemiddeling. Voor bemiddeling wenden beide partijen zich tot een onafhankelijke derde in de persoon van dhr. mr. Hendriksen van Bond Mediation te Amsterdam. Beide partijen zullen door de mediator worden gehoord, waarna een uitspraak volgt. De uitspraak van de mediator is bindend voor beide partijen.

Na afhandeling van het klachtendossier zal het dossier worden gesloten, waarna een bewaartermijn van twee jaar ingaat. Alle klachten worden daarnaast geanonimiseerd geregistreerd ten behoeve van evaluatiedoeleinden.