Stichting Centering Nederland streeft de hoogste kwaliteit na in al haar onderwijsactiviteiten en overige diensten en producten. Om deze kwaliteit te kunnen handhaven, hanteren wij een aantal kwaliteitsprocedures:

Raad van Advies

De stichting beschikt over een Raad van Advies die tenminste twee maal per jaar bij elkaar komt. Deze raad brengt inhoudelijk advies uit over de diensten, producten en werkwijze van de stichting om zodoende te helpen het doel van de stichting te bereiken. Leden van de adviesraad zijn zeer ervaren professionals op de werkgebieden van de stichting. De taken van de adviesraad zijn:

  • Het toetsen van de activiteiten en projecten van de stichting, zoals omschreven in de jaarverslagen en de rapportages, aan de actuele ontwikkelingen binnen de werkgebieden van CenteringZorg.
  • Inhoudelijk meedenken over de uitbreiding van diensten en doelgroepen.
  • Input geven op het jaarverslag voordat dit definitief wordt gemaakt.
  • Jaarlijks adviseren over het beleidsplan voor het komende jaar.

Het bestuur van Stichting Centering Nederland is verplicht om de adviezen van de Raad van Advies te bespreken en mee te laten wegen in haar besluitvorming, en hierover een stemming te houden indien van toepassing.

Evaluatie van trainingen en intervisie

Evaluatie van onze trainingen wordt uitgevoerd door TNO. Na elke training ontvangen deelnemers een schriftelijk evaluatieformulier, dat ter plaatse wordt ingevuld en verzameld door de docenten. Deze evaluaties worden verstuurd naar mevrouw M. Rijnders van TNO, waar ze worden uitgewerkt en waarna terugkoppeling volgt naar het bestuur van de stichting en naar de docenten. Verbeterpunten worden door de trainers gezamenlijk besproken waarna een verbeterplan wordt opgesteld.

Materialen

Een inhoudelijke werkgroep beoordeelt periodiek de trainingsmaterialen en de materialen die worden aangeboden voor groepsbegeleiding, om deze indien nodig te herzien.

Certificering

Zorgverleners en praktijken die na het volgen van de training de Centering-methode in hun praktijk gaan toepassen, dienen door middel van intervisie en nascholing een certificering te behalen en te behouden. De stichting houdt hiervan een register bij en voert periodiek controles uit om na te gaan of de werkwijze voldoende overeenkomt met de Centering-methodiek.

Klachtenregeling

Voor de afhandeling van eventuele klachten die ontstaan met betrekking tot de dienstverlening van de Stichting is een klachtenprocedure opgesteld. Deze is hier te raadplegen. (link naar klachtenprocedure)

Jaarverslag

In het jaarverslag doen wij jaarlijks verslag van de ondernomen acties op het gebied van kwaliteitsbeleid. Het jaarverslag zal op de website worden gepubliceerd en bij de KvK worden gedeponeerd.

Voor verdere vragen over kwaliteit en/of suggesties kunt u contact opnemen met de stichting.